header

Bel mij!

De Eindevaluatie omschrijft de stand van zaken van de re-integratie op het moment dat de werknemer de uitkering aanvraagt. Het invulformulier vind je op: www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/invullen-eindevaluatie.aspx

Na twee jaar loondoorbetalingsverplichting stopt de loondoorbetalingsverplichting en zijn er geen overige verplichtingen meer vanuit de Wet Verbetering Poortwachter. De arbeidsovereenkomst kan dan in principe worden ontbonden. Uitzondering hierop vormt de situatie dat het UWV een loonsanctie heeft opgelegd.

 

Voor de ontbinding van de arbeidsovereenkomst kan een vaststellingsovereenkomst tussen werkgever en werknemer worden gesloten. Ook kan er worden gekozen voor een ontslagprocedure via het UWV.

De aanvraag wordt door jou als werknemer ingediend via de website van het UWV. Je gebruikt hiervoor het formulier "Aanvragen WIA-uitkering"
www.uwv.nl/particulieren/formulieren/aanvragen-wia-uitkering.aspx
De medische informatie stuur je per post. Hieronder zie je per stap hoe je de uitkering aanvraagt.

Stap 1: Formulieren verzamelen
Samen met jouw werkgever heb je de afgelopen tijd al een aantal formulieren ingevuld. Daarin staat bijvoorbeeld wat er is gedaan om weer (meer) aan het werk te gaan.

Je vult zelf in:
- "Oordeel van de werknemer". Dit formulier vindt je op www.uwv.nl.

Je krijgt van jouw werkgever:
- Plan van aanpak. Dit heeft jouw werkgever samen met jou gemaakt kort nadat je ziek werd. Je kunt hiervan een kopie bij jouw werkgever opvragen. Stuur ook eventuele bijstellingen in het plan van aanpak mee.
- Eerstejaarsevaluatie van het plan van aanpak. Dit heeft jouw werkgever samen met jou ingevuld toen jij ongeveer een jaar ziek was. Je kunt hiervan een kopie bij jouw werkgever opvragen.

- Eindevaluatie van het plan van aanpak. Dit vul je samen met jouw werkgever in.

Je krijgt van de bedrijfsarts:
- Medische informatie.
- Probleemanalyse en eventuele Bijstellingen van de probleemanalyse.
- Actueel oordeel bij de probleemanalyse.

Is jouw dienstverband beƫindigd tijdens de periode van ziekte? Had je wel een werkgever toen je ziek werd? Maar eindigde jouw dienstverband voordat je twee jaar ziek was? Dan heb je samen met jouw werkgever of de bedrijfsarts een aantal van de bovenstaande formulieren ingevuld. Op het formulier "Oordeel van de werknemer" kun je aangeven welke formulieren je wel en niet meestuurt.

Stap 2: Online aanvragen, met DigiD, via www.uwv.nl/particulieren/formulieren/aanvragen-wia-uitkering.aspx

Stap 3: Formulieren (medische informatie) opsturen naar
UWV
Postbus 69254
1060 CH Amsterdam

Als je de online aanvraag hebt gedaan en de documenten van het re-integratieverslag zijn aangeleverd, ben je klaar met jouw WIA-aanvraag en wordt deze beoordeeld.

 

 

De WIA is een werknemersverzekering en moet dus door uw werknemer bij het UWV worden aangevraagd. Hiervoor ontvangt hij uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van het tweede ziektejaar een aanvraagformulier van het UWV. Bij deze aanvraag moet de werknemer het re-integratieverslag overleggen dat door u is opgesteld. In dit re-integratieverslag wordt achteraf verantwoording afgelegd over de twee ziektejaren. In het verslag voor het UWV moet de werknemer ook zijn eigen visie geven over de tot dan toe verrichte re-integratieactiviteiten en de in het verslag opgenomen documenten beoordelen. Er wordt bijvoorbeeld ook gevraagd naar een mogelijk arbeidsconflict vooraf of gedurende de reintegratie.

Als de re-integratie tegen maand 20 nog steeds naar wens loopt, maar nog niet volledig en duurzaam is afgerond kunt u samen met uw werknemer een verzoek bij het UWV indienen om de WIA beoordeling uit te stellen.  

De duur van een re-integratietraject 2e spoor varieert en is afhankelijk van de omvang en complexiteit van de vragen en de problematiek van de medewerker. De duur van een re-integratie 2e spoor traject is minimaal zes maanden en de maximale duur is een jaar.

Wil een re-integratie tweede spoor traject slagen, dan moet het eerste spoor goed worden afgesloten. Het oordeel dat er binnen uw organisatie geen passend werk is, moet zorgvuldig worden geveld. Hier ligt ook een taak voor de arbeidsdeskundige. Het verdient veelal aanbeveling, met name als de kansen op re-integratie eerste spoor gering zijn, gelijktijdig beide trajecten in te zetten.

Als uw werknemer langdurig arbeidsongeschikt wordt, moet er eerst worden gekeken of deze persoon zijn huidige of een andere beschikbare functie binnen uw organisatie kan invullen (1e spoor). Is dit niet mogelijk? Dan moet elders worden gezocht naar een passende functie, dit wordt het 2e spoor genoemd.

Re-integratie van het 'tweede spoor' vindt plaats als uw werknemer wegens ziekte/ arbeidsongeschiktheid niet meer aan de slag kan blijven binnen uw organisatie.