header

Bel mij!

Onlangs is Moniek Jansen door Reintegratie Kiezen geinterviewd. Lees hier haar verhaal.

Regelmatig zetten we een re-integratiebedrijf in de spotlights. Deze keer is dat InterTransfer, een bedrijf dat al meer dan 10 jaar werkt vanuit verschillende locaties in het midden en oosten van het land. Op de website van dit re-integratiebureau wordt gesproken over een ‘eigen-wijze en voortvarende aanpak’. Wij willen graag weten hoe zij deze originele omschrijving in praktijk brengen en interviewden daarom operationeel manager Moniek Jansen. Dit interview levert een interessant inkijkje op in de werkwijze van InterTransfer, dat met aansprekende voorbeelden verder wordt verduidelijkt.

1. Kun je wat meer vertellen over de verschillende diensten die InterTransfer aanbiedt op het gebied van re-integratie?

'Als re-integratie en outplacementbureau bieden wij al ruim 12,5 jaar twee vormen van dienstverlening aan, namelijk individuele coachingstrajecten en groepsgewijze (om)scholingstrajecten. In beide diensten staat de ‘toekomstige loopbaan’ van de deelnemer centraal. In de individuele coachingstrajecten stellen we op basis van verkregen achtergrondinformatie en een kennismakings-/intakegesprek tussen één van onze coaches en de deelnemer een plan van aanpak op maat op. Doelgericht, persoonlijk, aansluiten op de (kennis- en vaardigheden) bagage die de deelnemer meebrengt en blik op de toekomst zijn enkele kenmerken van onze aanpak. De focus ligt op toekomst en structurele werkhervatting. Tevens verzorgen wij een aantal groepsgewijze (om)scholingstrajecten. Dit zijn unieke scholingstrajecten als opstap naar een nieuw vakgebied of hernieuwde kennis en vaardigheden om terug te keren in een 'oud' vakgebied. Zowel theorie als praktijk (stage) maken onderdeel uit van deze trajecten. Momenteel bestaat ons aanbod uit een omscholing in de richting van:

- Beveiliger

- Taxichauffeur

- Telefoniste/ receptioniste/ administratief medewerker

Tot slot beschikken wij ook over de expertise om in het kader van re-integratie haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Een haalbaarheidsonderzoek geeft werkgever en werknemer inzicht in de re-integreerbaarheid van een zieke medewerker en zijn/ haar afstand tot de arbeidsmarkt. Het geeft een duidelijk en realistisch beeld van de externe re-integratiemogelijkheden van de werknemer: In hoeverre is hij/ zij ‘bemiddelbaar’ dan wel ‘bemiddelbaar te maken’? Dit geeft input om de passende vervolgstappen te bepalen.'

2. Wat is volgens jullie de belangrijkste reden om InterTransfer in te schakelen voor een re-integratietraject in plaats van een ander re-integratiebedrijf?

'Onze klanten waarderen onze persoonlijke, maatwerk aanpak en duidelijke en eerlijke communicatie. Dit komt bijvoorbeeld ieder jaar naar voren in de resultaten van het tevredenheidsonderzoek voor ons Blik op Werk keurmerk. Wij werken met ervaren, senior coaches die geselecteerd worden op een slagvaardige, kritische, eigenwijze, creatieve en empathische aanpak. Iedere deelnemer heeft één vaste coach/ begeleider. Omdat we een vrij groot werkgebied hebben (provincies Gelderland, Utrecht en Overijssel) kunnen we ons brede netwerk borgen en inzetten om passende arbeidsmarktkansen voor onze deelnemers op de regionale arbeidsmarkt te realiseren. Regelmatig verwerven we een werkervaringsplek voor een deelnemer om weer recente werkervaring op te doen, zijn arbeidsritme te hervatten en zijn zelfvertrouwen te vergroten. Een werkervaringsplek (stage) is sowieso een vast onderdeel van onze omscholingstrajecten.'

3. Wat zijn jullie verwachtingen wat betreft de toekomst op het gebied van re-integratie en wetgeving en hoe spelen jullie daar op in?

'Wij opereren in een dynamische branche en hebben in die zien altijd te maken met ontwikkelingen. Recent is bijvoorbeeld het regeerakkoord van ons nieuwe kabinet gepresenteerd. Daarin zijn diverse maatregelen opgenomen die verband houden met re-integratie en wijzigen meebrengen voor o.a. werkgevers, werknemers en uitkerende instanties. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan de verkorting van de premiedifferentie in de WGA, verkorting loondoorbetalingsverplichting bij ziekte voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) van 2 naar 1 jaar en men wil maatregelen nemen om werken vanuit arbeidsongeschiktheid aantrekkelijker te maken. De komende periode zal duidelijker gaan worden hoe en wanneer e.e.a. wordt uitgewerkt. Dit volgen wij uiteraard nauwgezet, zodat we hier zo goed mogelijk op kunnen inspelen en onze opdrachtgevers bij kunnen staan.'

4. Op jullie website geven jullie aan dat ‘resultaatgericht werken’ een centrale plaats inneemt in jullie trajecten. Kun je voorbeelden geven van de manier waarop jullie dit in de praktijk brengen?

'Resultaatgericht werken vormt inderdaad een rode draad in onze werkwijze. Voor aanvang van ieder traject stellen wij een plan van aanpak op waarin de uitgangspunten voor de begeleiding staan beschreven, evenals de aspecten (thema’s) die centraal staan. De inhoud van dit document is bij alle betrokkenen bekend en dient ook door hen geaccordeerd te worden. Tussentijds wordt de balans opgemaakt en verantwoording afgelegd in onze voortgangsrapportages. In onze trajecten gaan we uit van mogelijkheden, zoals: 'Wat heeft iemand te bieden?', 'Waar liggen zijn kwaliteiten?' En 'Welke werkzaamheden passen bij zijn belastbaarheid?' Dit resulteert in een persoons- en zoekprofiel waar vervolgens de arbeidsmarktbenadering en –presentatie gericht op kan worden afgestemd.

Wij merken dat deze zorgvuldige werkwijze tot resultaten leidt. Daarnaast werken wij volgens het ‘vier ogen principe’ : ieder traject wordt op afstand door mij, als operationeel manager, gemonitord. Ik bewaak onder andere dat afspraken nagekomen worden, er vorderingen ten aanzien van trajectdoelen worden bereikt en de van toepassing zijn wet- en regelgeving wordt nageleefd.'

5. Kun je een voorbeeld geven van een re-integratietraject dat jou specifiek is bijgebleven en aangeven waarom juist dit traject je zo is bijgebleven?

'Dat vind ik een lastige vraag. Veel trajecten blijven mij bij. Wij werken met gemotiveerde deelnemers die in korte tijd mooie stappen vooruit weten te zetten. Dat ik hier samen met mijn collega’s een bijdrage aan mag leveren, geeft veel werkvoldoening. Als ik toch moet kiezen, denk ik aan een dame (begin 50) uit Maastricht die 25 jaar uit het arbeidsproces was op het moment dat ik met haar in contact kwam. Ze was toe aan een werkuitdaging en het lukte haar helaas niet om dit op eigen kracht te bereiken. Dit maakte dat ze het heft in eigen handen heeft genomen en zich heeft aangemeld voor deelname aan de omscholing ‘Telefoniste/ Receptioniste/ Administratief medewerker’. Onze leslocatie in Utrecht lag voor haar niet naast de deur, maar dit hield haar niet tegen. Twee keer per week kwam ze vol energie vanuit het zuiden om met plezier de lessen bij te wonen. Het praktijkgedeelte kon ze dichter bij huis doorlopen: het was haar gelukt om een stageplek als Receptioniste bij de Universiteit Maastricht te verwerven.

De stage was een leerzame periode waarin ze zich volop heeft kunnen ontwikkelen en haar zelfvertrouwen is vergroot. Uiteindelijk kon de universiteit geen afscheid van haar nemen en hebben ze haar een baan als Receptioniste aangeboden. Een prachtig resultaat dat ze in zes maanden tijd heeft bereikt! Haar ervaringen deelt ze graag. Lees hier haar verhaal en kijk en lees ook over de mooie ervaringen van andere deelnemers.'