header

Bel mij!

De zomervakanties staan weer voor de deur. Voor diegenen die hard gewerkt hebben een goede gelegenheid de accu weer op te laden. Maar er zijn natuurlijk ook veel (langdurig) zieke medewerkers in een re-integratietraject. Hoe gaan werkgever en werknemer om met vakantie tijdens re-integratie?

Re-integratie

Doel van een re-integratietraject is zieke medewerkers weer zo snel mogelijk in passende arbeid te laten terugkeren op de arbeidsmarkt. Zowel werkgever als werknemer zullen zich hiervoor in moeten spannen. In de Wet Verbetering Poortwachter is exact vastgelegd welke rechten en plichten zij bij re-integratie hebben. Indien een medewerker niet meer kan terugkeren in zijn eigen functie binnen de eigen werkgever, is er sprake van re-integratie tweede spoor. Een kenmerk van een dergelijke situatie is langdurigheid. De medewerker is ofwel langdurig ziek voordat duidelijk wordt dat het een re-integratie tweede spoor traject wordt, of het is duidelijk dat de arbeidsongeschiktheid langdurig zal voortbestaan.

Werknemer

En dan breekt de vakantieperiode aan. Ook (langdurig) zieke werknemers hebben recht op vakantie. Tijdens ziekte wordt veelal minder dan 100% loon doorbetaald. Indien de zieke medewerker bijvoorbeeld 70% van zijn loon doorbetaald krijgt tijdens zijn ziekteperiode en hij gaat op vakantie, dan dient tijdens deze vakantie 100% van het loon doorbetaald te worden. Daar staat tegenover dat de medewerker dus wel vakantiedagen opneemt gedurende deze periode. Uiteraard wordt een eventuele vakantie vooraf overlegd met werkgever en indien van toepassing de bedrijfsarts en/of het re-integratiebedrijf. Uitgangspunt bij vakantie tijdens re-integratie is helder: Vakantie mag de re-integratie NIET in de weg staan.

Werkgever

Welke aandachtspunten zijn er voor de werkgever tijdens de vakantieperiode, in geval van een langdurig zieke medewerker en de voortgang van zijn re-integratie? In de Wet Verbetering Poortwachter is duidelijk omschreven op welke momenten bepaalde acties dienen plaats te vinden danwel afgerond moeten zijn. Vakantie van werknemer of werkgever is voor het UWV nooit een geldige reden om van deze termijnen af te wijken. Indien dit wel voorkomt, kan dit voor het UWV reden zijn voor het opleggen van een loonsanctie. Zo is afwezigheid i.v.m. vakantie geen excuus om niet binnen 6 weken nadat dit door de arbeidsdeskundige in zijn arbeidsdeskundig rapport is geadviseerd, een re-integratie tweede spoor traject op te starten.

Conclusie

Hoewel de vakantieperiode voor velen een moment is van loslaten, geldt dit niet voor de noodzakelijke inspanningen en verplichtingen rondom re-integratie. Ons advies is dan ook om ook voor de noodzakelijke re-integratieverplichtingen een vakantieplanning te maken en eventueel tijdig contact te leggen met externe partijen, zoals een arbodienst, re-integratiebedrijf of arbeidsdeskundige.

Reacties van harte welkom!

Moniek Jansen & Roeland BridiƩ

tijdens-reintegratie-op-vakantie 800x532