header

Bel mij!

Hoe zorg je er als werkgever voor dat de re-integratie van een zieke medewerker succesvol verloopt? Wat moet je doen en welke stappen moet je zetten om vanaf het moment van de ziekmelding, de verzuimbegeleiding en re-integratie van je zieke medewerker goed af te wikkelen?

Een goede en belangrijke vraag. Want bij de re-integratie van een zieke werknemer komt nogal wat kijken. Naast allerlei wet- en regelgeving, zorgt ook de betrokkenheid van diverse partijen voor een flinke uitdaging. Naast werknemer en werkgever (leidinggevende) kunnen dat ook zijn: directie, HR-afdeling, UWV, thuisfront, arbeidsdeskundige, collega's, medici, re-integratiebedrijf, casemanager etc.

Leg een re-integratiedossier aan

De Wet Verbetering Poortwachter schrijft voor welke acties je moet nemen vanaf de ziekmelding van je medewerker. Het is noodzakelijk dat je direct een re-integratiedossier aanlegt waaraan je alle verslagen, notities, geprinte e-mailberichten e.d. toevoegt van onder andere de verzuimgesprekken met de medewerker, verslagen van de bedrijfsarts, tussentijdse evaluaties, rapportages van een betrokken re-integratiebedrijf, plan van aanpak etc.

Plan van aanpak WIA

Verwachten alle betrokken partijen dat de zieke werknemer weer (deels) aan het werk kan? Dan moeten er afspraken gemaakt worden hoe dit zo snel en verantwoord mogelijk gerealiseerd kan worden. Die afspraken leg je binnen acht weken na ziekmelding vast in een plan van aanpak. Hierin vermeld je verschillende zaken, zoals:

• eventuele aanpassingen op het werk;
• opbouwschema voor terugkeer in eigen of aangepast werk (1e spoor);
• trainingen en therapieën die de werknemer kan of moet volgen;
• activiteiten voor begeleiding naar een andere werkplek en/of werkgever.

Beantwoord regelmatig deze vier toetsvragen

De volgende vier toetsvragen zijn een uitstekende leidraad bij de begeleiding en re-integratie van jouw zieke medewerker.

I. Is het eigen werk passend?
II. Is het eigen werk passend te maken?

III. Is er ander passend werk binnen het bedrijf?
IV. Is er passend werk bij een ander bedrijf (tweede spoor)?

Laat het doornemen van bovenstaande vragen vooral een gezamenlijke activiteit zijn van jou en jouw zieke medewerker. Omdat de antwoorden afhankelijk zijn van de mate van herstel van de zieke medewerker, is het raadzaam op meerdere momenten tijdens de ziekteperiode bovengenoemde vragen aan de orde te stellen.

Zorg voor goede en zorgvuldige communicatie

Wat in de praktijk een belangrijk element blijkt te zijn voor het succesvol behalen van het doel van een re-integratietraject, is dat alle betrokken partijen helder en consequent met elkaar communiceren (zowel mondeling als schriftelijk). Door in contact te blijven met de zieke werknemer verlaag je voor hem de drempel om terug te keren. Blijf interesse tonen en hulp aanbieden waar mogelijk. Door hier voldoende aandacht en initiatief in te tonen, is de kans groot dat de werknemer eerder en beter re-integreert dan wanneer je afstandelijk en ongeïnteresseerd te werk gaat. Een andere reden om goed contact te onderhouden met een zieke is dat het UWV je kan verwijten dat je te weinig inspanningen hebt verricht om een terugkeer op de werkvloer te bevorderen. Dit kan dan worden 'bestraft' met een loonsanctie.

Moniek Jansen & Roeland Bridié